Cáp quang Viettel 8Mb (Fast 8)

165,000 /tháng

Cáp Quang Viettel 10Mb (Fast 10)

220,000 /tháng

Cáp Quang Viettel 15Mb (Fast 15)

240,000 /tháng

Cáp Quang Viettel 20Mb (Fast 20)

260,000 /tháng

Cáp Quang Viettel 30Mb (Fast 30)

299,000 /tháng

Cáp quang Viettel 40Mb (Fast 40)

350,000 /tháng